Import JPK do Symfonii

Importuj dokumenty i rejestry VAT do programu Symofnia Finanse i Księgowość. Zakończ mozolne ręczne wprowadzanie dokumenów.

Zmiany w wersji 2021.1b

1. Dodano możliwość definiowania pól plików JPK_V7 i JPK_VAT

Dodano możliwość definiowania niestandardowych pól w związanych z plikami JPK_V7 i JPK_VAT. W ustawieniach programu w zakładce „Definicje pól” podzielono obszar na JPK_FA i JPK_V7 oraz definicje wg operacji sprzedaży i zakupu. Dzięki temu możemy zmienić definicję pól wg określonych kryteriów ułatwiających zmianę definicji.

2. Definicje pól i weryfikacja duplikatów

Przed zapisaniem zmian w definicji pól program weryfikuje czy nie występują duplikaty wartości lub pola które nie zostały wypełnione. Dzięki temu na etapie zapisywania ustawień zostaną przechwycone ewentualne błędy w definicjach. Powtórzone pola oznaczone są kolorem czerwonym

3. Definicje pól JPK_FA dla wartości VAT w rejestrach 

Dodano możliwość definiowania pól własnych w wartościach dotyczących rejestrów VAT w plikach JPK_FA w transakcjach sprzedaży jak i zakupu. 

4. Sprawdzanie nowej wersji programu

Wprowadzono mechanizm weryfikujący pojawienie się nowej wersji programu. Przed uruchomieniem, program sprawdza czy na serwerach znajduje się nowsza wersja oprogramowania. Użytkownik otrzyma stosowny komunikat o możliwości aktualizacji do najnowszej wersji. Aktuzlizacja do najnowszej wersji nie wymaga ponownej aktywacji kluczem licencyjnym.

4. Nowe transakcje w zakupach w JPK_V7

Naprawiono tworzenie nowych transakcji przy importowaniu plików JPK_V7 dla dokumentów zakupu.

Zmiany w wersji 2021.1a

1. Poprawiono logowanie Windows w konfiguracji połączenia do bazy

Poprawiono logowanie się do bazy danych w przypadku ustawień konfiguracji uwierzytelniania Windows. W środowisku pracy sieciowej czasami występowały problemy z zalogowaniem się do firmy po wprowadzeniu poprawnych danych logowania.

2. Dodano autoryzację SQL

W środowisku pracy sieciowej dodano możliwość logowania do bazy danych za pośrednictwem wprowadzenia poświadczeń SQL. W przypadku kiedy wymagane jest wprowadzenie poświadczeń logowania SQL celem uzyskania informacji o bazach danych na wybranym serwerze bazy danych dodano opcję uwierzytelniania SQL. Po wprowadzeniu danych logowania SQL możemy dokonać odświeżenia listy baz danych za pośrednictwem wprowadzonych poświadczeń.

3. Zmieniono komunikaty błędnego logowania do firmy lub błędnej konfiguracji

Podczas logowania program zweryfikuje poprawności i w przypadku wystąpienia błędu wystosuje odpowiedni komunikat informacyjny.

4. Eksport oraz import ustawień listy dołączonych firm

W przypadku pracy wielostanowiskowej dodano możliwość eksportowania listy firm oraz zaimportowania na innym stanowisku roboczym. Proces ten zdecydowanie ułatwia wdrożenie programu w środowisku wielostanowiskowym. Lista firm może zostać zapisana w dowolnej lokalizacji po czy wczytana na innym stanowisku roboczym.

5. Ujednolicenie importu JPK_V7 oraz JPK_VAT

Wprowadzono ujednolicenie importu odrębnych plików JPK_VAT oraz plików JPK_V7. Możliwe jest zaimportowanie zarówno pliku JPK_V7 jak i pliku JPK_VAT.

6. Rozszerzono panel operacyjny o dodatkowe informacje

Panel informacyjny został przebudowany o dodatkowe informacje związane z wczytanym plikiem JPK.

 

Zmiany w wersji 2021.1

1. Import plików JPK_FA (zakupy)

Dodano możliwość importowania plików JPK_FA dla transakcji zakupowych analogicznie jak w przypadku transakcji sprzedaży.

2. Odrębna dekretacja JPK_FA dla transakcji sprzedaży i zakupu

Wyodrębniono dekretację dla importu transakcji sprzedażowych i zakupowych. Podczas ustalania nowych schematów księgowania użytkownik ustala typ transakcji dla tworzonego dekretu.

3. Import plików w formacie JPK_V7

Dodano możliwość importu plików w formacie JPK_V7. Program importuje transakcje sprzedaży jak i zakupu. Podczas importu danych do programu Symfonia Finanse i Księgowość stosowany jest odrębny schemat księgowania dostępny do parametryzowania w ustawieniach programu.

4. Pobieranie kursów walut z tabeli NBP

Podczas ładowania pliku JPK_FA oraz występowania transakcji walutowych program ustawia kurs waluty na podstawie danych z tabeli NBP. Ustawienia parametryzowane.

5. Podział ustawień domyślnych

Ustawienia domyślne zostały wyodrębnione dla dokumentów sprzedaży i zakupu oraz formatu importowanego dokumentu. Odrębne ustawienia ustalamy zarówno dla plików JPK_FA jak i plików JPK_V7.

6. Edycja domyślnej treści dokumentów

Dodano możliwość ustalenia treści dokumentu odrębnie dla zakupu i sprzedaży jak i importowania dokumentów z formatu JPK_V7.

7. Obsługa dokumentów korygujących

Dodano obsługę dokumentów korygujących. W przypadku występowania wartości ujemnych nagłówka dokumentu, program może potraktować transakcję jako korektę sprzedaży. Ustawienie to jest parametryzowane przez użytkownika w ustawieniach domyślnych.

8. Definicje pól plików JPK_FA

Dodano parametryzację dostępnych w pliku JPK_FA nazw pól. Użytkownik może dostosować otrzymany z innego systemu plik JPK_FA modyfikując poszczególne pola z zakresu danych:

  • Parametrów głównych pliku JPK_FA z dokumentu
  • Danych kontrahentów
  • Wartości nagłówka dokumentów
  • Wartości pozycji dokumentów

Definicję pól ustalamy odrębnie dla dokumentów sprzedażowych i zakupowych.

Dzięki temu, praktycznie każdy plik JPK_FA może zostać dostosowany do poprawnego zaimportowania dokumentów w systemie Symfonia Finanse i Księgowość. Program podpowiada domyślne wartości pól. Użytkownik może wprowadzić ręczne zmiany w każdym z możliwych do edycji pól pliku JPK_FA. Definicje pól zostały wprowadzone tylko dla plików w formacie JPK_FA.

9. Schemat księgowania dla importu plików w formacie JPK_V7

Dodano odrębny schemat księgowania dla importu dokumentów w formacie JPK_V7. Schemat ustalamy oddzielnie dla rejestrów sprzedaży (VAT należny) i rejestrów zakupu (VAT naliczony)

10. Prezentacja typów dokumentów i rejestrów

Dodano kolumny prezentujące typ dokumentu i nazwę rejestru przyporządkowany dla danej transakcji i typu dokumentu

11. Wyszukiwanie wg kolumny

Dodano możliwość wyszukiwania wg wybranej przez użytkownika kolumny z nagłówka dokumentów.

12. Ograniczenie parametrów prawego paska operacyjnego

Z uwagi na zasadniczą zmianę parametryzacji i prezentacji importowanych z plików JPK danych, ustawień domyślnych dla poszczególnych transakcji ograniczono do minimum zakres prawego paska operacyjnego do określenia roku obrachunkowego oraz daty wprowadzenia dokumentu do bufora. Pozostawiono również opcję importowania tylko w zakresie wybranych dokumentów.

13. Ulepszono dodawanie nowej firmy do listy firm.

Ulepszono mechanizm dodawania nowej firmy do listy firm. Użytkownik może podjąć decyzję o odświeżeniu listy serwerów dostępnych w systemie lub sieci oraz listy bazy danych dostępnych w wybranym wcześniej serwerze SQL.

14. Zmiana mechanizmu licencjonowania

Zmieniono techniczny mechanizm licencjonowania oprogramowania. Aby znieść ograniczenie importowania dokumentów użytkownik jednorazowo wczytuje przesłany drogą mailową plik licencji, który zostanie załadowany do aplikacji. Wczytanie pliku licencji dostępne jest również z poziomu górnego menu.

 

 

Zmiany w wersji 2020.5

 1. Zmiana technologii i interfejsu użytkownika

Wprowadzono zasadnicze zmiany technologiczne. Uproszczono interfejs użytkownika.

2. Import wg pozycji dokumentu sprzedaży

Umożliwiono import dokumentów JPK_FA dla transakcji sprzedaży z pobieraniem wartości z nagłówka lub pozycji dokumentów. Opcja dostępna w ustawieniach programu.

3. Automatyczna integracja kontrahentów

Wprowadzono automatyczną integrację kontrahentów na podstawie numerów NIP. Kontrahenci którzy nie występują w bazie Symfonii zostaną automatycznie dodani.

4. Ustawienia schematów księgowań

Wprowadzono ustawienia indywidualne schematów księgowań dla dokumentów sprzedaży z nagłówka lub pozycji dokumentów. Każda pozycja może być rozbijana wartościowo wg występowania określonej frazy w pozycji dokumentu.

5.Poprawiono dołączanie nowej firmy

Wprowadzono ulepszenia i znaczne ułatwienia dołączania nowej firmy do listy firm. Zrezygnowano całkowicie z połączenia bezpośredniego do bazy danych MS SQL. Łączenie do firmy odbywa się tylko i wyłącznie poprzez obiekty biznesowe systemu Symfonia z wykorzystaniem logowania się na podstawie uprawnień

6. Ustawienia domyślne

Wprowadzono ustawienia domyślne aplikacji poprzez wskazanie roku, typu dokumentu, rejestru VAT sprzedaży oraz okresu rejestru VAT wg wybranej daty.

7. Importowanie wybranych dokumentów

Dodano funkcjonalność umożliwiającą importowanie tylko wybranych z listy dokumentów sprzedaży.

8. Algorytmy weryfikacji i poprawności danych JPK

Dodano algorytmy weryfikacji importowanych danych przed wysłaniem do systemu Symfonia Finanse i Księgowość. Program podczas ładowania pliku JPK_FA weryfikuje poprawności poszczególnych dokumentów, porównuje podsumowanie pozycji z suma nagłówka.

9. Import dokumentów w walucie obcej

Wprowadzono możliwość importowania dokumentów w walucie obcej, dla transakcji zagranicznych jak i krajowych. Kurs waluty ustalany jest tylko dla dokumentów w transakcji krajowej.

10. Import wcześniejszych wersji plików JPK_FA

Import obsługuje pliki JPK_FA w wersji 1,2,3.

11. Dostosowanie do Symfonii

Dostosowano program do obsługi Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2020.5, 2021, 2021.1

Szybki kontakt!
+
Wyślij!