Intuiti Integrator KSeF & JPK do Symfonii wersja 2024

Zmiany w wersji 2024

Intuiti Integrator KSeF & JPK do Symfonii w wersji 2024 – bez limitu dokumentów


Integracja z Krajowy Systemem e-Faktur
 do pobrania na stronie: https://intuiti.pl/integrator-ksef/

UWAGA: Wersja 2024 KSeF & JPK zawiera wszystkie funkcjonalności programu Intuiti Import JPK do Symfonii. Głównym obszarem funkcjonalnym wersji jest teraz integracja bezpośrednia z Krajowym Systemem e-Faktur. Funkcjonalności związane z importem plików JPK również będą wspierane jak dotychczas w kolejnych odsłonach funkcjonalnych i prawnych Integratora KSeF

WAŻNA INFORMACJA: Klienci, którzy zakupili subskrypcje Intuiti Import JPK do Symfnii w wersji 2023 otrzymują w ramach subskrypcji aktualizację do oprogramowania Intuiti Integrator KSeF & JPK do Symfonii z funkcjonalnością integracji z Krajowym Systemem e-Faktur bez limitu dokumentów. 
Aby przedłużyć dostęp do programu należy zainstalować wersję 2024.

Zobacz jak zaimportujesz dokumenty z KSeF do Symfonii w wersji 2024:

Inne zmiany w wersji 2024:


Licencjonowanie

Zmieniono metodę licencjonowania. Licencja pobierana jest automatycznie z serwera licencji podczas uruchamiania programu. 

Uzgodnienia kontrahentów
Gruntowna zmiana uzgodnień kontrahentów z danymi kontrahentów w Symfonii FK. Dodano możliwość indywidualnego uzgadniania kontrahentów z danymi kartotek danych z KSeF, JPK_FA, JPK_V7. Użytkownik po wczytaniu dokumentów w dodatkowej kolumnie może uzgodnić kontrahenta indywidualnie wybierając z listy kartoteki kontrahentów z Symfonii FK. Uzgodnienie zostanie zapisane i będzie wykorzystywane w kolenych importach. Szczegółowy schemat mechanizmu uzgadniania kontrahentów z FK jest dostępny w dokumentacji technicznej.

Identyfikacja kontrahenta
Zmieniono gruntownie algorytm identyfikacji danych adresowych kontrahentów pobieranych z KSeF oraz plikach JPK_FA, JPK_V7

Rozszerzono obsługę komunikatów podczas wysyłania do Symfonii
Poszerzono listę komunikatów obiektów integracji systemu Symfonia Finanse i Ksiegowość oraz dodano komunikaty związane zbezpośrednio z konfiguracją programu Intuiti Integrator KSeF & JPK. podczas wysyłania program kontroluje ustawienia typów dokumentów i rejestrów w wybranym roku obrachunkowym.

Dekretacja dokumentów
Zmieniono i porpawiono algorytm dekretacji dokumentów importowanych wg pozycji. Wprowadzono zmiany w księgowaniach równoległych polegających na rozbijaniu dekretu po stronie WN dla dokumentów sprzedaży wg pozycji księgowania podstawowego.

JPK_FA – rozbicie kwoty brutto o kwotę VAT  z rozrachunkiem PLN
Wprowadzono funkcję w schemacie księgowania, w której możliwe jest rozbicie dekretacji o kwotę VAT w kwocie PLN oraz kwotę netto w walucie obcej.  Tym samym możliwe jest zaksięgowanie dokumentu sprzedaży wystawionego dla kontrahenta polskiego w walucie obcej, tak aby kwota netto tworzyła rozrachunek w walucie obcej, natomiast VAT został zaksięgowany w walucie PLN (zł.).

Wybrór/zmiana typu dokumentu przed wysłanie do FK
Umożliwiono wskazanie/zmiany typu dokumentu przed wysłaniem dokumentów do FK. Prócz ustawień domyślnych użytkownik może przed wysłaniem wskazać inny typ dokumentu, niż ten, który jest wskazany w ustawieniach programu.

Widok dokumentów JPK_FA
Zmieniono widok dokumentów plików JPK_FA. Pozycje dokumentów widoczne są dopiero po rozwinięciu szczegółów faktury. Ujednolicono tym samym wszystkie widoki dokumentów dla Integracji oraz plików JPK.

Wizualna postać dokumentów JPK_FA
Wprowadzono wizualną postać dokumentów JPK_FA. Uzytkownik może teraz zweryfikować dokument JPK_FA z włączonym podgladem  postaci wizualnej na wzór podglądu wizualnej postaci dokumentów z KSeF.

Komunikaty
Rozbudowano obsługe komunikatów informujacych o wysyłanych do FK dokumantach. Dodano kolumne, która informuje o ilości i statusie komunikatów. Klikniecie na pozycję powoduje wyświetlenie okienka komunikatu dotyczacego wybranej pozycji.

Widok dekretacji w pozycjach dokumentów
W przeglądaniu pozycji dokumentów sprzedaży i zakupu dodano kolumny, które prezentują dodatkowo dekret schematu księgoania.

Ustawienia typów dokumentów i rejestrów dla integracji z KSeF
Wprowadzono odrębne ustawienia typów i rejestrów dla dokumentów sprzedaży i zakupu. Obsługiwane typu dokumentów: Faktura podstawowa, Faktura korygujaca, Faktura zaliczkowa, Faktura zaliczkowa korygujaca.

Obsługa JPK_MAG
Rozszerzono obsługę dokumentów JPK_MAG o dokumenty MMP (MM+), MMR (MM-).  Dodano również funkcje obsługującą ujemne wartości dokumentów rozrchodowych.

Limity importowanych dokumentów i zmiany formy licencjonowania
Zmiana licencjonowania. Usunięto limity importowanych dokumentów. Pakiety z limitem importowanych dokumentów nie będą miały ograniczeń. Licencjonowanie zostało podzielnoe na 4 obszary:

START30 – pełna wersja na okres 30 dni.
Zakres funkcjonalny: Integracja KSeF, integracja z fiakturownia.pl, import plików JPK FA, JPK VAT, JPK V7, JPK MAG, bez limitu dokumentów

STANDARD – subskrypcja na okres 12 miesięcy odawiana automatycznie.
Zakres funkcjonalny: Integracja KSeF, bez limitu dokumentów

STANDARD+ – subskrypcja na okres 12 miesiecy odnawiana automatyczne.
Zakres funkcjonalny: Integracja KSeF, integracja z fiakturownia.pl, import plików JPK FA, bez limitu dokumentów

PRO365 – subskrypcja na okres 12 miesiecy odnawiana automatyczne.
Zakres funkcjonalny: Integracja KSeF, integracja z fiakturownia.pl, import plików JPK FA, JPK VAT, JPK V7, JPK MAG,  bez limitu dokumentów

Wszystkie dotychczasowe subskrypcje będą przeniesione do nowego licencjonowania podnosząc limity dokumentów. Zmiana funkcjonalna nastąpi po dopiero po zakończeniu okresu subskrypcji i aktualizacji do do wersji 2024.

Zmiany w wersji 2023

Integracja z serwisem fakturownia.pl
Wprowadzono możliwość bezpośredniej integracji z serwisem fakturownia.pl za pośrednictwem API. Użytkownik może bezpośrednio pobrać dokumenty z serwisu fakturownia.pl i wysłać/przekazać dokumenty do systemu Symfonia FK. Wykorzystywane są dekretacje i ustawienia typów dokumentów wg ustawień dla importu plików JPK_FA. Poradnik integracji z fakturownia.pl znajduje się na stronie https://intuiti.pl/import-jpk/

Zobacz jak zaimportować dokumenty z serwisu fakturownia.pl:

Zmiana mechanizmu weryfikacji duplikatów dokumentów.
Zmieniono mechanizm weryfikacji duplikatów wysyłanych do FK dokumentów. Obecnie program wykorzystuje w pełni wewnętrzny mechanizm weryfikacji duplikatów wg ustawień w systemie Symfonia Finanse i Księgowość. Podczas wysyłania dokumentów weryfikacja duplikatów następuje dla każdego dokumentu odrębnie w momencie próby umieszczenia w Symfonii FK. Menanizm nie spowolnia pracy programu podczas wysyłania dokumentów.

Dodano możliwość obsługi rozliczania VAT matodą kasową
Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży w rejestrach VAT z okresem „zapłata”, „bez okresu”, „termin płatności” w przypadku stosowania metody kasowej. W ustawieniach importu w zakładce „Podstawowe ustawienia” jest możliwość włączenia i wybrania odpowiedniej opcji.

Opcja dodawania przedrostka kraju do NIP kontrahenta
W przypadku, kiedy otrzymany plik JPK_FA lub JPK_V7 nie będzie zawierać przedrostka kraju w dokumentach dla kontrahentów zagranicznych program automatycznie uzupełni wartość na podstawie kodu kraju. Opcja możliwa do włączenia w ustawiniach importu.

Optymalizacja pobierania kursów walut
Zoptymalizowano pobieranie kursów walut z tabeli NBP przy dużych plikach JPK_FA

Obsługa kontrahentów bez NIP
W przypadku, kiedy zostanie wykazana sprzedaż dla kontrahenta bez NIP czyli np. dla kontrahenta incydentalnego w ustawieniach importu możemy ustalić jednego kontrahenta do którego będzie przypisany kontrahent w dokumencie np. do kontrahenta o kodzie „sprzedaż detaliczna”
Funkcja została wyposażona również z możliwość wskazania odrębnego konta rozrachunkowego bez uwzględniania kartoteki kontrahentów.

Zmiana rekacji podczas zmiany roku obrachunkowego
Podczas zmiany roku obrachunkowego, program wykonuje proces wylogowania się.

Integracja kontrahentów z długimi nazwami
W przypadku występowania długich powtarzających się nazw kontrahentów np. „KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM …” program sprawdza w pierwszej kolejności NIP kontrahenta, następnie szuka kontrahenta po kodzie. W przypadku występowania tego samego kodu wynikającego z długiej nazwy program doda nowego i dokona modyfikacji nazwy i kodu kontrahenta celem odróżnienia podobieństwa w nazwie.

Sprawdzanie kontrahentów w Symfonia FK
Dodano przycisk sprawdzający kontrahentów w programie Symfonia FK. Po sprawdzeniu występowania kontrahentów program oznaczy kolumnę kontrahenta stosownym kolorem.

Rozszerzono obsługę komunikatów podczas wysyłania do Symfonii
Poszerzono listę komunikatów obiektów integracji systemu Symfonia Finanse i Ksiegowość oraz dodano komunikaty związane zbezpośrednio z konfiguracją programu Intuiti Import JPK. Podczas wysyłania program kontroluje ustawienia typów dokumentów i rejestrów w wybranym roku obrachunkowym

Inne zmiany

 • odrębne opisy dla dokumentów korygujących
 • zoptymalizowano zaznaczanie wybranych dokumentów (spacja lub shift+spacja)
 • zoptymalizowano wyszukiwanie frazy
 • zoptymalizowano proces wyszukiwania dużych plików JPK_FA
 • zoptymalizowano proces pobierania kursów walut z NBP w plikach JPK_FA
 • weryfikacja błędów
 • zoptymalizowano konwersję do nowszych wersji w przypadku typów dokumentów w różnych latach obrachunkowych
Zmiany w wersji 2022.2

1. Dodano możliwość importowania JPK wg określonych dat

Dla importu plików JPK_FA wprowadono mozliwość prezentacji danych wg określonego interwału czasowego

2. Rozszerzono panel wyszukiwania

Dla imporu plików JPK_FA rozszerzono panel wyszukiwania w którym dodano możliwość filtorwania wg zakresu daty operacji lub wystawienia oraz dokumentów z numerami NIP i dokumentów bez NIP

3. Okienko wyniku eksportu do FK

Dodano informację wynikową eksportu dokumentów do FK. Program po zakończonym eksporcie prezentuje listę wynikową wraz z prezentowanymi błędami eksportu. Każdy wyeksportowany dokument możemy przeanalizowac za pomocą indywidualnych komunikatów.

4. Obsługa atrybutów FP i TP

Dla importu plików JPK_V7M dodano obsługę atrybutów dokumentów z oznaczeniami FP i TP. Program podczas importowania ustawia odpowiedni atrybut jeśli występuje w plku JPK_V7M

5. Szczegóły pozycji dokumentu w JPK_V7M

Dla importu plików JPK_V7M dodano możliwosć podglądu szczegółowych informaji o wybranej pozycji rejestru. Dane szczegółowe zawierają informację o fakturze, kontrahencie, podziału stawek rejestrów VAT oraz dekretację.

6. Brak daty operacji w plikach JPK_FA

Dla plików JPK_FA wprowadzono mechanizm dla przypadku w którym nie występuje pole daty operacji dokumentu. Program zastępuje wówczas datę operacji datą wystawienia dokuemntu.

7. Zoptymalizowano mechanizm inforamcji o nowej wersji

Podczas uruchamiania programu sprawdzana jest nowa wersja aplikcji. Program będzie prezentować również zmiany bezpośrednio ze strony internetowej.

8. Pozostałe zmiany i poprawki

 • zoptymalizowano błędy w przypadku braku zdefiniowanego typu dokumentu
 • zoptymalizowano wyszukiwanie
 • zoptymalizowano proces wczytywania dużych plików JPK_FA
 • poprawiono proces pobierania kursów walut po wczytaniu duzych plików JPK_FA
Zmiany w wersji 2022.1
1. Dostosowano do współpracy z wersją 2022.2

Program został dostosowany do współpracy z oprogramowaniem Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia ERP Finanse i Księgowość w wersji 2022.2

2. Dostosowanie importu plików w strukturze JPK_FA(4)

Dostosowano program do odczytywania nowych struktur JPK_FA w wersji (4)

3. Księgowania równoległe

Naprawiono mechanizm wprowadzania nowej transakcji w księgowaniu równoległym podczas importowania JPK_FA [zakup]

4. Weryfikacja duplikatów

Podczas importowania program sprawdza występowanie duplikatów dokumentów. Przy dużej ilości importowanych dokumentów sprzedaży weryfikacja duplikatów odbywała się w znacznie wydłużonym czasie. Wyłączono w standardzie weryfikację, a użytkownik przed zaimportowaniem może podjąć decyzję sprawdzania duplikatów

5. Naprawiono okienko listy duplikatów

Naprawiono okienko prezentujące listę duplikatów w systemie Symfonia.

6. Zaawansowane przygotowania do:

 • Import GTU – oznaczenia FP i TP w pliku JPK_V7
 • współpraca z serwisam Symfonia eBiuro: apps.symfonia.pl
 • współpraca z serwisem: fakturownia.pl
 • współpraca z serwisem: inFakt.pl

7. Pozostałe zmiany i poprawki

 • Zoptymalizowano przełączanie się między latami obrachunkowymi
 • Poprawiono i zoptymalizowano proces logowania.
 • Po zalogowaniu się do programu użytkownik otrzymuje informację o bieżących ustawieniac
 • Weryfikacja i testy współpracy z wersją Symfonia Finanse i Księgowość 2022.2 / 2022.2.a
Zmiany w wersji 2022
1. Dodano możliwość definiowania typów dokumentów dla fraz występujących w numerze

W zależności od rodzaju transakcji dodano możliwość zdefiniowania konkretnego typu dokumentu dla dokumentów zakupu i sprzedaży dla prefiksów dokumentów. Użytkownik może zdefiniować odrębnie typ dokumentu dla zakupu i sprzedaży dla importów JPK_FA, JPK_FAZ, JPK_V7M uwarunkowane prefiksem numeru dokumentu. Jeśli numer dokumentu zawiera frazę WDT to możliwe będzie przyporządkowanie odrębnego typu dokumentu.

Definiowanie dokumentu na podstawie frazy występującej w numeracji dokonujemy w ustawieniach importu i dalej Definicje typów dokumentów.

W oknie dialogowym możemy wprowadzić reguły, które będą uwzględniane podczas wczytywania pików JPK.

2. Dostosowanie importu plików w strukturze JPK_V7(2)

Dostosowano program do odczytywania nowych struktur JPK_V7 w wersji (2) obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku. W pliku JPK_V7M(2) / JPK_V7K(2) zmieniony został schemat poprzez dodanie dodatkowego pola związanego z terminem płatności faktury lub datą zapłaty.

3. Dodano import struktury plików JPK_MAG 

Dodano możliwość importowania plików o struktorze JPK_MAG. Ustawienia typów dokumentów dokonujemy w ustawieniach importu. Wspierane dokumenty to PZ i WZ, PW, RW. Rozszerzono również ustawienia typów dokumentów o dodatkowy obszar magazynowy. Rozszerzono został przy tym edytor schematów księgowań dla dokumentów magazynowych.

4. Księgowania równoległe

Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą ewidencjonowanie zapisów księgowań równoległych dla dokumentów zakupu jak i sprzedaży. Księgowania równoległe możemy zdefiniować w edytorze schematów księgowań odrębnie dla określonej struktury plików JPK.

5. Zmiana widoku edytora definicji schematów

Zmieniono konstrukcję widoków definicji pól dla poszczególnych schematów struktur plików JPK.
Okno prezentuje obsługiwane obszary struktur plików. Edytor chematów pól plików JPK umozliwia dostosowanie nieszablonowych formatów i pobieranie stosownych przy imporcie wartości pól struktury JPK. Okno zostało podzielone na 3 obszary obsługiwanych formatów struktur JPK: JPK_FA, JPK_V7, JPK_MAG.

6. Sprawdzanie duplikatów dokumentów w Symfonii

Przed importem dokumentów program weryfikuje powtarzalność zaimportowanych wcześniej numeracji. Przed zaimportowaniem użytkownik zostanie poinformowany o występowaniu numerów w buforze lub księgach w systemie Symfonia Finanse i Księgowość. W przypadku wybrania opcji NIE program pominie wszystkie duplikaty i zaimportuje wszystkie dokumenty, które tych duplikatów nie zawierają.

7. Eksport do arkusza kalkulacyjnego Excel

Dodano możliwość wyeksportowania wczytanych danych z plików JPK do arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Funkcja współpracuje tylko z pakietem Microsoft Office. Po wczytaniu plików w programie Intuiti Import JPK możemy dokonać eksportu danych wybierając kolejno Plik -> Eksport do arkusza kalkulacyjnego.
Eksport danych do Excel został opracowany dla plików JPK_FA oraz JPK_V7M.

7. Pozostałe zmiany i poprawki

 • Naprawiono zamykanie się aplikacji w przypadku braku dostępu do internetu
 • Naprawiono zamykanie się aplikacji w przypadku pobierania kursów z NBP i braku dostępu
  do internetu – kursy walut nie zostaną pobrane a aplikacja poinformuje o tym
  użytkownika.
 • Poprawiono domyślne pola dla wartości VAT dla schematów pliku JPK_V7
 • Poprawiono i zoptymalizowano wyszukiwanie dokumentów na liście
 • Zoptymalizowano import dokumentów dla struktury JPK_V7M, proces przebiega szybciej
 • Naprawiono zawieszanie się programu podczas importowania nieprawidłowych struktur
  XML.
 • Poprawiono prezentację typów dokumentów i rejestrów VAT w ustawieniach importu.
  Program prezentuje obecnie tylko te typy dokumentów , które obowiązują w wybranym
  roku obrachunkowym
 • Poprawiono zamykanie się aplikacji przy imporcie kursów walut z internetu przy
  równoczesnym braku dostępu do internetu
 • Usunięto błąd powodujący zamykanie się aplikacji podczas stosowania metody importu
  wg nagłówka dokumentu w niektórych przypadkach stosowania niestandardowych
  polików JPK_FA
 • Zoptymalizowano wizualizację przycisków oraz niektórych informacji po wczytaniu pliku
  JPK.
 • Weryfikacja i testy współpracy z wersją Symfonia Finanse i Księgowość 2022
Zmiany w wersji 2021.1b

1. Dodano możliwość definiowania pól plików JPK_V7 i JPK_VAT

Dodano możliwość definiowania niestandardowych pól w związanych z plikami JPK_V7 i JPK_VAT. W ustawieniach programu w zakładce „Definicje pól” podzielono obszar na JPK_FA i JPK_V7 oraz definicje wg operacji sprzedaży i zakupu. Dzięki temu możemy zmienić definicję pól wg określonych kryteriów ułatwiających zmianę definicji.

2. Definicje pól i weryfikacja duplikatów

Przed zapisaniem zmian w definicji pól program weryfikuje czy nie występują duplikaty wartości lub pola które nie zostały wypełnione. Dzięki temu na etapie zapisywania ustawień zostaną przechwycone ewentualne błędy w definicjach. Powtórzone pola oznaczone są kolorem czerwonym

3. Definicje pól JPK_FA dla wartości VAT w rejestrach 

Dodano możliwość definiowania pól własnych w wartościach dotyczących rejestrów VAT w plikach JPK_FA w transakcjach sprzedaży jak i zakupu. 

4. Sprawdzanie nowej wersji programu

Wprowadzono mechanizm weryfikujący pojawienie się nowej wersji programu. Przed uruchomieniem, program sprawdza czy na serwerach znajduje się nowsza wersja oprogramowania. Użytkownik otrzyma stosowny komunikat o możliwości aktualizacji do najnowszej wersji. Aktuzlizacja do najnowszej wersji nie wymaga ponownej aktywacji kluczem licencyjnym.

4. Nowe transakcje w zakupach w JPK_V7

Naprawiono tworzenie nowych transakcji przy importowaniu plików JPK_V7 dla dokumentów zakupu.

Zmiany w wersji 2021.1a
1. Poprawiono logowanie Windows w konfiguracji połączenia do bazy

Poprawiono logowanie się do bazy danych w przypadku ustawień konfiguracji uwierzytelniania Windows. W środowisku pracy sieciowej czasami występowały problemy z zalogowaniem się do firmy po wprowadzeniu poprawnych danych logowania.

2. Dodano autoryzację SQL

W środowisku pracy sieciowej dodano możliwość logowania do bazy danych za pośrednictwem wprowadzenia poświadczeń SQL. W przypadku kiedy wymagane jest wprowadzenie poświadczeń logowania SQL celem uzyskania informacji o bazach danych na wybranym serwerze bazy danych dodano opcję uwierzytelniania SQL. Po wprowadzeniu danych logowania SQL możemy dokonać odświeżenia listy baz danych za pośrednictwem wprowadzonych poświadczeń.

3. Zmieniono komunikaty błędnego logowania do firmy lub błędnej konfiguracji

Podczas logowania program zweryfikuje poprawności i w przypadku wystąpienia błędu wystosuje odpowiedni komunikat informacyjny.

4. Eksport oraz import ustawień listy dołączonych firm

W przypadku pracy wielostanowiskowej dodano możliwość eksportowania listy firm oraz zaimportowania na innym stanowisku roboczym. Proces ten zdecydowanie ułatwia wdrożenie programu w środowisku wielostanowiskowym. Lista firm może zostać zapisana w dowolnej lokalizacji po czy wczytana na innym stanowisku roboczym.

5. Ujednolicenie importu JPK_V7 oraz JPK_VAT

Wprowadzono ujednolicenie importu odrębnych plików JPK_VAT oraz plików JPK_V7. Możliwe jest zaimportowanie zarówno pliku JPK_V7 jak i pliku JPK_VAT.

6. Rozszerzono panel operacyjny o dodatkowe informacje

Panel informacyjny został przebudowany o dodatkowe informacje związane z wczytanym plikiem JPK.

 

Zmiany w wersji 2021.1
1. Import plików JPK_FA (zakupy)

Dodano możliwość importowania plików JPK_FA dla transakcji zakupowych analogicznie jak w przypadku transakcji sprzedaży.

2. Odrębna dekretacja JPK_FA dla transakcji sprzedaży i zakupu

Wyodrębniono dekretację dla importu transakcji sprzedażowych i zakupowych. Podczas ustalania nowych schematów księgowania użytkownik ustala typ transakcji dla tworzonego dekretu.

3. Import plików w formacie JPK_V7

Dodano możliwość importu plików w formacie JPK_V7. Program importuje transakcje sprzedaży jak i zakupu. Podczas importu danych do programu Symfonia Finanse i Księgowość stosowany jest odrębny schemat księgowania dostępny do parametryzowania w ustawieniach programu.

4. Pobieranie kursów walut z tabeli NBP

Podczas ładowania pliku JPK_FA oraz występowania transakcji walutowych program ustawia kurs waluty na podstawie danych z tabeli NBP. Ustawienia parametryzowane.

5. Podział ustawień domyślnych

Ustawienia domyślne zostały wyodrębnione dla dokumentów sprzedaży i zakupu oraz formatu importowanego dokumentu. Odrębne ustawienia ustalamy zarówno dla plików JPK_FA jak i plików JPK_V7.

6. Edycja domyślnej treści dokumentów

Dodano możliwość ustalenia treści dokumentu odrębnie dla zakupu i sprzedaży jak i importowania dokumentów z formatu JPK_V7.

7. Obsługa dokumentów korygujących

Dodano obsługę dokumentów korygujących. W przypadku występowania wartości ujemnych nagłówka dokumentu, program może potraktować transakcję jako korektę sprzedaży. Ustawienie to jest parametryzowane przez użytkownika w ustawieniach domyślnych.

8. Definicje pól plików JPK_FA

Dodano parametryzację dostępnych w pliku JPK_FA nazw pól. Użytkownik może dostosować otrzymany z innego systemu plik JPK_FA modyfikując poszczególne pola z zakresu danych:

 • Parametrów głównych pliku JPK_FA z dokumentu
 • Danych kontrahentów
 • Wartości nagłówka dokumentów
 • Wartości pozycji dokumentów

Definicję pól ustalamy odrębnie dla dokumentów sprzedażowych i zakupowych.

Dzięki temu, praktycznie każdy plik JPK_FA może zostać dostosowany do poprawnego zaimportowania dokumentów w systemie Symfonia Finanse i Księgowość. Program podpowiada domyślne wartości pól. Użytkownik może wprowadzić ręczne zmiany w każdym z możliwych do edycji pól pliku JPK_FA. Definicje pól zostały wprowadzone tylko dla plików w formacie JPK_FA.

9. Schemat księgowania dla importu plików w formacie JPK_V7

Dodano odrębny schemat księgowania dla importu dokumentów w formacie JPK_V7. Schemat ustalamy oddzielnie dla rejestrów sprzedaży (VAT należny) i rejestrów zakupu (VAT naliczony)

10. Prezentacja typów dokumentów i rejestrów

Dodano kolumny prezentujące typ dokumentu i nazwę rejestru przyporządkowany dla danej transakcji i typu dokumentu

11. Wyszukiwanie wg kolumny

Dodano możliwość wyszukiwania wg wybranej przez użytkownika kolumny z nagłówka dokumentów.

12. Ograniczenie parametrów prawego paska operacyjnego

Z uwagi na zasadniczą zmianę parametryzacji i prezentacji importowanych z plików JPK danych, ustawień domyślnych dla poszczególnych transakcji ograniczono do minimum zakres prawego paska operacyjnego do określenia roku obrachunkowego oraz daty wprowadzenia dokumentu do bufora. Pozostawiono również opcję importowania tylko w zakresie wybranych dokumentów.

13. Ulepszono dodawanie nowej firmy do listy firm.

Ulepszono mechanizm dodawania nowej firmy do listy firm. Użytkownik może podjąć decyzję o odświeżeniu listy serwerów dostępnych w systemie lub sieci oraz listy bazy danych dostępnych w wybranym wcześniej serwerze SQL.

14. Zmiana mechanizmu licencjonowania

Zmieniono techniczny mechanizm licencjonowania oprogramowania. Aby znieść ograniczenie importowania dokumentów użytkownik jednorazowo wczytuje przesłany drogą mailową plik licencji, który zostanie załadowany do aplikacji. Wczytanie pliku licencji dostępne jest również z poziomu górnego menu.

 

 

Zmiany w wersji 2020.5
 1. Zmiana technologii i interfejsu użytkownika

Wprowadzono zasadnicze zmiany technologiczne. Uproszczono interfejs użytkownika.

2. Import wg pozycji dokumentu sprzedaży

Umożliwiono import dokumentów JPK_FA dla transakcji sprzedaży z pobieraniem wartości z nagłówka lub pozycji dokumentów. Opcja dostępna w ustawieniach programu.

3. Automatyczna integracja kontrahentów

Wprowadzono automatyczną integrację kontrahentów na podstawie numerów NIP. Kontrahenci którzy nie występują w bazie Symfonii zostaną automatycznie dodani.

4. Ustawienia schematów księgowań

Wprowadzono ustawienia indywidualne schematów księgowań dla dokumentów sprzedaży z nagłówka lub pozycji dokumentów. Każda pozycja może być rozbijana wartościowo wg występowania określonej frazy w pozycji dokumentu.

5.Poprawiono dołączanie nowej firmy

Wprowadzono ulepszenia i znaczne ułatwienia dołączania nowej firmy do listy firm. Zrezygnowano całkowicie z połączenia bezpośredniego do bazy danych MS SQL. Łączenie do firmy odbywa się tylko i wyłącznie poprzez obiekty biznesowe systemu Symfonia z wykorzystaniem logowania się na podstawie uprawnień

6. Ustawienia domyślne

Wprowadzono ustawienia domyślne aplikacji poprzez wskazanie roku, typu dokumentu, rejestru VAT sprzedaży oraz okresu rejestru VAT wg wybranej daty.

7. Importowanie wybranych dokumentów

Dodano funkcjonalność umożliwiającą importowanie tylko wybranych z listy dokumentów sprzedaży.

8. Algorytmy weryfikacji i poprawności danych JPK

Dodano algorytmy weryfikacji importowanych danych przed wysłaniem do systemu Symfonia Finanse i Księgowość. Program podczas ładowania pliku JPK_FA weryfikuje poprawności poszczególnych dokumentów, porównuje podsumowanie pozycji z suma nagłówka.

9. Import dokumentów w walucie obcej

Wprowadzono możliwość importowania dokumentów w walucie obcej, dla transakcji zagranicznych jak i krajowych. Kurs waluty ustalany jest tylko dla dokumentów w transakcji krajowej.

10. Import wcześniejszych wersji plików JPK_FA

Import obsługuje pliki JPK_FA w wersji 1,2,3.

11. Dostosowanie do Symfonii

Dostosowano program do obsługi Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2020.5, 2021, 2021.1

Szybki kontakt!
+
Wyślij!